شیعی رافضی تراجع عن سب و لعن ابو بکر و عمر بسبب روایات اخلاق الشیعه و ارجعه الشیخ

2020 - Copyright © نغماتي