قاری عبدالکبیر حیدری سپاره 30 با ترجمه دری

 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ بقرة با ترجمه دری Surah Al Baqara With Dari Translation mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ بقرة با ترجمه دری Surah Al Baqara With Dari Translation
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ الرحمن با ترجمه دری Surah Al Rahman With Dari Translation mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ الرحمن با ترجمه دری Surah Al Rahman With Dari Translation
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره نوزدهم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره نوزدهم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره دوازدهم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره دوازدهم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ مريم با ترجمه دری Surah Maryam With Dari Translation mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ مريم با ترجمه دری Surah Maryam With Dari Translation
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره سوم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره سوم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست ونهم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست ونهم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره اول به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره اول به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ انعام با ترجمه دری Surah Al An Am With Dari Translation mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ انعام با ترجمه دری Surah Al An Am With Dari Translation
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره هفدهم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره هفدهم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره سی ام به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره سی ام به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست و یکم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست و یکم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست و هشتم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست و هشتم به روش حدر
 • QariKabir Surah At Tawbah Recitation With Farsi Dari Translation سورة التوبه با ترجمه دری mp3
  QariKabir Surah At Tawbah Recitation With Farsi Dari Translation سورة التوبه با ترجمه دری
 • LanTanaLou جزء چهارم لن تنالو تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری mp3
  LanTanaLou جزء چهارم لن تنالو تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست و ششم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره بیست و ششم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ عمران با ترجمه دری Surah Al Imran With Dari Translation mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سورۀ عمران با ترجمه دری Surah Al Imran With Dari Translation
 • Holy Quran Recitation Part 30 By Abdul Kabeer Haidari تلاوت کاملآ جدید تصویری جز ۳۰ قرآن کریم mp3
  Holy Quran Recitation Part 30 By Abdul Kabeer Haidari تلاوت کاملآ جدید تصویری جز ۳۰ قرآن کریم
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره هفتم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره هفتم به روش حدر
 • قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره نهم به روش حدر mp3
  قاری عبدالکبیر حیدری تلاوت سپاره نهم به روش حدر
2020 - Copyright © نغماتي