پاره اول توسط قاری برکت الله سلیم 36 با ترجمه دری فارسی

 • قاری برکت الله سلیم سوره يس 36 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره يس 36 با ترجمه دری فارسی
 • AlifLamMem الم تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء اول mp3
  AlifLamMem الم تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء اول
 • Sayaqool سیقول تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء دوم mp3
  Sayaqool سیقول تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء دوم
 • قاری برکت الله سلیم سوره نوح 71 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره نوح 71 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره کهف قسمت دوم 18 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره کهف قسمت دوم 18 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سور ه إبراهيم 14 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سور ه إبراهيم 14 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره البقره قسمت اول 2 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره البقره قسمت اول 2 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره الأنبياء قسمت اول 21 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره الأنبياء قسمت اول 21 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره کهف قسمت اول 18 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره کهف قسمت اول 18 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره یوسف قسمت اول 12 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره یوسف قسمت اول 12 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره الشعراء قسمت اول 26 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره الشعراء قسمت اول 26 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره طه قسمت اول 20 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره طه قسمت اول 20 با ترجمه دری فارسی
 • جزء پنجم والمحصنت تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری Walmohsanat mp3
  جزء پنجم والمحصنت تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری Walmohsanat
 • قاری برکت الله سلیم سوره هود قسمت اول 11 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره هود قسمت اول 11 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره الزمر 39 قسمت اول با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره الزمر 39 قسمت اول با ترجمه دری فارسی
 • الشیخ برکت الله سلیم جزء 4 mp3
  الشیخ برکت الله سلیم جزء 4
 • تلاوت قرآن کریم با ترجمه دری فارسی جزء ۳۰ mp3
  تلاوت قرآن کریم با ترجمه دری فارسی جزء ۳۰
 • قاری برکت الله سلیم سوره الواقعة 56 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره الواقعة 56 با ترجمه دری فارسی
 • ۳ ۰ Qari Barakatullah Saleem قاری برکت الله سلیم جز ۳۰ عم یتسالون mp3
  ۳ ۰ Qari Barakatullah Saleem قاری برکت الله سلیم جز ۳۰ عم یتسالون
 • قاری برکت الله سلیم سوره الرحمن 55 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره الرحمن 55 با ترجمه دری فارسی
2020 - Copyright © نغماتي