پاره 3 درس ها قرآن توسط قاری برکت الله سلیم باترجمه و تصویر عربی آن

 • AlifLamMem الم تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء اول mp3
  AlifLamMem الم تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء اول
 • Sayaqool سیقول تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء دوم mp3
  Sayaqool سیقول تلاوت قران شریف توسط قاری برکت الله سلیم با ترجمه دری جزء دوم
 • الشیخ برکت الله سلیم جزء 3 mp3
  الشیخ برکت الله سلیم جزء 3
 • قاری برکت الله سلیم سوره يس 36 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره يس 36 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم دعاییه ختم Qari Barakatullah Saleem mp3
  قاری برکت الله سلیم دعاییه ختم Qari Barakatullah Saleem
 • الشیخ برکت الله سلیم جزء 1 mp3
  الشیخ برکت الله سلیم جزء 1
 • قرآن کریم با ترجمه صوتی فارسی دری جزء اول mp3
  قرآن کریم با ترجمه صوتی فارسی دری جزء اول
 • ۳ ۰ Qari Barakatullah Saleem قاری برکت الله سلیم جز ۳۰ عم یتسالون mp3
  ۳ ۰ Qari Barakatullah Saleem قاری برکت الله سلیم جز ۳۰ عم یتسالون
 • قاری برکت الله سلیم سوره البقره قسمت اول 2 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره البقره قسمت اول 2 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره نوح 71 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره نوح 71 با ترجمه دری فارسی
 • سوره یاسین با ترجمه گویا فارسی و تلاوت زیبا استاد قاری برکت الله سلیم mp3
  سوره یاسین با ترجمه گویا فارسی و تلاوت زیبا استاد قاری برکت الله سلیم
 • قاری برکت الله سلیم سوره کهف قسمت دوم 18 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره کهف قسمت دوم 18 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره الرحمن 55 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره الرحمن 55 با ترجمه دری فارسی
 • سوره البقره با ترجمه دری با صدایی الشیخ برکت الله سلیم حفظه الله شماره سوره ۲ mp3
  سوره البقره با ترجمه دری با صدایی الشیخ برکت الله سلیم حفظه الله شماره سوره ۲
 • قاری برکت الله سلیم سوره ال عمران قسمت دوم 3 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره ال عمران قسمت دوم 3 با ترجمه دری فارسی
 • قاری برکت الله سلیم سوره یوسف قسمت اول 12 با ترجمه دری فارسی mp3
  قاری برکت الله سلیم سوره یوسف قسمت اول 12 با ترجمه دری فارسی
 • الشیخ برکت الله سلیم جزء 12 mp3
  الشیخ برکت الله سلیم جزء 12
 • سوره الکهف با ترجمه دری به صدایی قاری برکت الله سلیم حفظه الله شمارهء سوره ۱۸ mp3
  سوره الکهف با ترجمه دری به صدایی قاری برکت الله سلیم حفظه الله شمارهء سوره ۱۸
 • جزء 11 قرآن کریم با ترجمه صوتی فارسی دری قاری برکت الله سلیم mp3
  جزء 11 قرآن کریم با ترجمه صوتی فارسی دری قاری برکت الله سلیم
 • 028 گنجینه ها با محترم شیخ القراء استاد برکت الله سلیم تولید پیمان پرودکشن mp3
  028 گنجینه ها با محترم شیخ القراء استاد برکت الله سلیم تولید پیمان پرودکشن
2020 - Copyright © نغماتي